Wydarzenia Poznajmy się Moja działalność Działania w senacie Multimedia Kalendarium
dla mediów Działania w senacie    |    O Senacie, komisjach i zespołach Parlamentarnych i Senackich. Oświadczenia
Obecnie przebywasz:
Home / Działania w Senacie
O Senacie RP
Działania w Senacie
czcionka  |  drukuj
O Senacie RP
Wpis dodal: ED

Kilka słów na temat  Senatu. . . 


W demokracji konstytucyjnej dwuizbowość ma istotne znaczenie ustrojowe. Pozwala na konsekwentne przestrzeganie zasady podziału i równowagi władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Jej celem jest ochrona praw jednostki przed niebezpieczeństwami wynikającymi z koncentracji władzy. Powierzenie władzy ustawodawczej zarówno Sejmowi, jak i Senatowi ma zapobiec negatywnym skutkom jej skupienia w obrębie większości parlamentarnej.


Historia polskiego parlamentaryzmu pozwala dostrzec powiązanie między dwuizbowością parlamentu a suwerennością państwa w jej tradycyjnym rozumieniu, co miało wpływ na przywrócenie Senatu w ramach reform ustrojowych, zapoczątkowanych w 1989 r.


W myśl Konstytucji RP, w Senacie zasiada 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych i bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Kodeks wyborczy stanowi, że to wybory większościowe, przeprowadzane w okręgach jednomandatowych. Senat dysponuje zatem legitymacją demokratyczną równą sejmowej. Zarazem jednak, w duchu tradycji polskiego parlamentaryzmu, obowiązująca ustawa zasadnicza i praktyka jej stosowania przesądzają o nierównoprawnej pozycji izb. To Sejm decyduje ostatecznie o kształcie ustawy przekazywanej prezydentowi do podpisu i o losach weta prezydenckiego.

 Jedynie Sejmowi konstytucja powierza udział w powoływaniu rządu i sprawowanie kontroli nad jego działalnością, wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu, a także daje prawo do pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, jednakże z wyjątkiem postawienia w stan oskarżenia Prezydenta RP oraz pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu senatora za naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. 

Podstawowe prace Senatu toczą się w komisjach. Do nich kierowane są ustawy uchwalone przez Sejm. Komisje rozpatrują także projekty ustaw, które po¬wstały z inicjatywy senatorów.


W VIII kadencji Senatu powołano 16 komisji stałych: Komisję Budżetu i Finan¬sów Publicznych, Komisję Gospodarki Narodowej, Komisję Kultury i Środków Przekazu, Komisję Nauki, Edukacji i Sportu, Komisję Obrony Narodowej, Ko¬misję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich, Komisję Rodziny i Polityki Społecznej, Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Komisję Spraw Unii Europejskiej, Komisję Spraw Zagranicznych, Komisję Środowiska, Komisję Usta¬wodawczą i Komisję Zdrowia.

 

Źródło: www.senat.gov.pl

Dodaj komentarz
*wszystkie pola wymagane
Dodaj komentarz
Zobacz również
twetter
Sprawdź o czym teraz ćwierkam
1:00
1
STYCZEŃ