Wydarzenia Poznajmy się Moja działalność Działania w senacie Multimedia Kalendarium
dla mediów Wydarzenia    |    Zapoznaj się z najnowszymi działaniami
Obecnie przebywasz:
Home / Wydarzenia
42. posiedzenie Senatu
Wydarzenia
czcionka  |  drukuj
fotografia
multimedia
Wpis dodal: ED
42. posiedzenie Senatu
2017

 

2. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień
31 maja 2017 r. zakończył się pierwszy dzień  42. posiedzenia Senatu.
Senatorowie rozpoczęli obrady od uczczenia minutą ciszy  pamięci zmarłego 26 maja 2017 r. prof. Zbigniewa Brzezińskiego.
Podczas tego posiedzenia Izba przeprowadziła drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, wniesionego przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, stanowiącego realizację postulatu zawartego w petycji (P9-45/16), skierowanej do Senatu. W projekcie noweli doprecyzowano przepisy o strefach płatnego parkowania w taki sposób, aby jednoznacznie z nich wynikało, że opłat za parkowanie nie pobiera się w soboty, niedziele i święta.
Senat rozpatrzył ponadto następujące ustawy.
Nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (projekt obywatelski), która przewiduje objęcie funkcjonariuszy Służby Celnej zaopatrzeniowym systemem emerytalnym właściwym dla pozostałych służb mundurowych. Nowelizacja stanowi wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r. (sygn. akt K 39/13), kwestionującego zgodność z konstytucją przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych w zakresie, w jakim wśród podmiotów uprawnionych do świadczeń emerytalnych pomijają funkcjonariuszy Służby Celnej. 
Na mocy ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) minister zdrowia zyska możliwość dokonywania zmiany technologii medycznej, co spowoduje doprecyzowanie zawartości wykazu świadczeń gwarantowanych. Zidentyfikowane zostaną świadczenia o nieudowodnionej skuteczności klinicznej lub nieudowodnionym bezpieczeństwie, które generują bardzo wysokie koszty dla płatnika publicznego. Zakres poszczególnych świadczeń gwarantowanych zostanie dostosowany, także poprzez zmianę niektórych zasad refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Ustawa zakłada też, że produkty lecznicze z grupy ATC G03A (hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego) będą wydawane wyłącznie na receptę.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) implementuje do polskiego prawa unijną dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich.
Ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (projekt rządowy) umożliwia planowanie wydatków budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej, prowadzących szkoły rolnicze. Finansowanie pokryłoby koszty operacji prowadzonych w ramach działania: transfer wiedzy i działalność informacyjna, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Nowelizacja ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (projekt rządowy) ma na celu zapewnienie możliwości stosowania nowych rozwiązań w relacjach pomiędzy hodowcami oraz organizacjami hodowców a posiadaczami gruntów rolnych oraz organizacjami posiadaczy gruntów rolnych w zakresie pobierania opłat od rozmnożeń własnych. Hodowca będzie miał możliwość podjęcia decyzji o udostępnieniu wybranej przez siebie odmiany (lub odmian) chronionej bez pobierania opłat od rozmnożeń własnych w wyznaczonym przez siebie okresie.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (projekt komisyjny) ma na celu doprecyzowanie i modyfikację przepisów dotyczących ustawowej zasady solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli za zobowiązania podatkowe wynikające z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Nowelizacja przewiduje, że obowiązek podatkowy będzie ciążył solidarnie jedynie na tych współwłaścicielach, którzy nie są zwolnieni z tych podatków.
Ustawa o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim (projekt rządowy) uniemożliwia przekazanie określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych statkom innego armatora. Wydłuża też termin na złożenie przez armatora wniosku o rezygnację w danym roku z części lub całości przyznanej mu indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych do 15 lipca (obecnie – 30 czerwca).

31 maja 2017 r. zakończył się pierwszy dzień  42. posiedzenia Senatu.

Senatorowie rozpoczęli obrady od uczczenia minutą ciszy  pamięci zmarłego 26 maja 2017 r. prof. Zbigniewa Brzezińskiego.


Podczas tego posiedzenia Izba przeprowadziła drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, wniesionego przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, stanowiącego realizację postulatu zawartego w petycji (P9-45/16), skierowanej do Senatu. W projekcie noweli doprecyzowano przepisy o strefach płatnego parkowania w taki sposób, aby jednoznacznie z nich wynikało, że opłat za parkowanie nie pobiera się w soboty, niedziele i święta.


Senat rozpatrzył ponadto następujące ustawy.
Nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (projekt obywatelski), która przewiduje objęcie funkcjonariuszy Służby Celnej zaopatrzeniowym systemem emerytalnym właściwym dla pozostałych służb mundurowych. Nowelizacja stanowi wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r. (sygn. akt K 39/13), kwestionującego zgodność z konstytucją przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych w zakresie, w jakim wśród podmiotów uprawnionych do świadczeń emerytalnych pomijają funkcjonariuszy Służby Celnej. 
Na mocy ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) minister zdrowia zyska możliwość dokonywania zmiany technologii medycznej, co spowoduje doprecyzowanie zawartości wykazu świadczeń gwarantowanych. Zidentyfikowane zostaną świadczenia o nieudowodnionej skuteczności klinicznej lub nieudowodnionym bezpieczeństwie, które generują bardzo wysokie koszty dla płatnika publicznego. Zakres poszczególnych świadczeń gwarantowanych zostanie dostosowany, także poprzez zmianę niektórych zasad refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Ustawa zakłada też, że produkty lecznicze z grupy ATC G03A (hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego) będą wydawane wyłącznie na receptę.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) implementuje do polskiego prawa unijną dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich.Ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (projekt rządowy) umożliwia planowanie wydatków budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej, prowadzących szkoły rolnicze. Finansowanie pokryłoby koszty operacji prowadzonych w ramach działania: transfer wiedzy i działalność informacyjna, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Nowelizacja ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (projekt rządowy) ma na celu zapewnienie możliwości stosowania nowych rozwiązań w relacjach pomiędzy hodowcami oraz organizacjami hodowców a posiadaczami gruntów rolnych oraz organizacjami posiadaczy gruntów rolnych w zakresie pobierania opłat od rozmnożeń własnych. Hodowca będzie miał możliwość podjęcia decyzji o udostępnieniu wybranej przez siebie odmiany (lub odmian) chronionej bez pobierania opłat od rozmnożeń własnych w wyznaczonym przez siebie okresie.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (projekt komisyjny) ma na celu doprecyzowanie i modyfikację przepisów dotyczących ustawowej zasady solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli za zobowiązania podatkowe wynikające z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Nowelizacja przewiduje, że obowiązek podatkowy będzie ciążył solidarnie jedynie na tych współwłaścicielach, którzy nie są zwolnieni z tych podatków.
Ustawa o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim (projekt rządowy) uniemożliwia przekazanie określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych statkom innego armatora. Wydłuża też termin na złożenie przez armatora wniosku o rezygnację w danym roku z części lub całości przyznanej mu indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych do 15 lipca (obecnie – 30 czerwca).

Źródło:www.senat.gov.pl

Kolejne wydarzenia
Zobacz również
twetter
Sprawdź o czym teraz ćwierkam
1:00
1
STYCZEŃ